Logo DaniMayu
DaniMayu
Logo ButohDancer
SOUND FROM OUTER SPACE
     
 
  space  
   
   
Picture: Video by Dairakudakan
Mujinjuku   Kochuten, Tokyo (2001)
Choreography   DaniMayu & Yoko Honaga
Dance   DaniMayu & Yoko Honaga
CostumeDesign   DaniMayu & Yoko Honaga
     
Supervisor   Members of Dairakudakan
   
SoundDesign   DaniMayu & Yoko Honaga
LightDesign   Members of Dairakudakan